AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA

2018 március 14 KategóriaAngol Gyöngyösi nyelviskola - Gyöngyösi nyelvtanfolyam - Gyöngyösi nyelvvizsg - Nyelvtanfolyam Gyöngyös - Nyelvvizsga Gyöngyös Gyöngyösi nyelviskola – Gyöngyösi nyelvtanfolyam – Gyöngyösi nyelvvizsg – Nyelvtanfolyam Gyöngyös – Nyelvvizsga Gyöngyös Hírek Német

AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER VIZSGASZABÁLYZATA

VIZSGAIDŐPONTOK, JELENTKEZÉS, VIZSGADÍJAK

A vizsgaidőpontokat és a jelentkezési feltételeket az ECL Vizsgaközpont a vizsgarendszer honlapján (www.ecl.hu) jelenteti meg. A vizsgahelyek ezen túl reklámanyagokon tájékoztatják az ECL nyelvvizsga iránt érdeklődőket a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos aktuális információkról.

Jelentkezési lap

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a honlapról, illetve beszerezhető valamennyi ECL emblémával jelölt nyelvoktató és nyelvvizsgáztató intézményben. A honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának a választott vizsgahelyre történő elektronikus vagy postai eljuttatásával. A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel.

Név-, lakcím- ill. bármilyen személyi adat megváltozása esetén, a vizsgázó köteles haladéktalanul írásban (elektronikus úton) értesíteni a vizsgahelyet, hogy az a változásokat az adatbázisba átvezethesse. Ennek elmaradása esetén hibás adatok kerülhetnek a bizonyítványba. A bizonyítványok újragyártásának költségét a mulasztó fél fizeti.

A vizsgázó értesítése

A vizsgahely a vizsgázót 10 nappal a vizsga előtt e-mail-en értesíti – a jelentkezéskor megadott e-mail címen – a vizsgarészek időpontjáról és helyszínéről.

Különleges körülmények elbírálása

A vizsgahely méltányolhat különleges eljárásra vonatkozó kéréseket olyan vizsgázók esetében, akik időleges vagy tartós egészségkárosodásban szenvednek. Az ilyen vizsgázók az előírt tesztidőnél több időt kaphatnak a felügyelet melletti szünetet is beleértve az írásbeli teszthez. Módosítható a kérdésfeltevés és a válaszadás módja is a látás-, hallássérültek esetében. A kérést megfelelő (Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság) orvosi, pszichológiai vagy egyéb igazolással kell alátámasztani.

Évente legalább egy alkalommal valamennyi ECL vizsga nem szombaton is letehető a vizsgaközpontban. A nem szombati vizsganapra történő jelentkezést igazolással kell alátámasztani. A speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket az érintett vizsgahely vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben.

Vizsgadíj

A vizsgadíj összegét a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpont euróban, a külföldi országos ECL Vizsgakoordinációs Központok a nemzeti valutában állapítják meg. A vizsgadíj összege megtalálható az ECL honlapon.

A vizsgadíj befizetése

A vizsgadíj befizetést annál a vizsgahelynél kell intézni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik. A befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással, esetleg készpénzben. A díjfizetés módja vizsgahelyenként változhat. A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Internetes jelentkezés esetén a vizsgadíjat át kell utalni, vagy csekken be kell fizetni a megadott számlaszámra (a csekk beszerezhető személyesen a vizsgahelyen). Az átutalás igazolását elektronikusan, csekkes befizetés esetén az eredeti igazoló szelvényt postai úton vagy személyesen el kell juttatni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak jelentkezését a vizsgahely törli.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani (ld. következő pontban). Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a felajánlott vizsgahalasztási lehetőséggel nem él, a vizsgadíj elvész, s egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Amennyiben a vizsgázó saját hibáján kívüli halaszthatatlan akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a vizsgán, a vizsgahely írásos kérésre, annak mérlegelése alapján – kielégítő bizonyíték esetén – méltányosságból visszatérítheti a befizetett vizsgadíj 40%-át. Vizsgadíj visszatérítésére irányuló kérelmet csak abban az esetben bírálunk el, ha azt a vizsgázó legkésőbb vizsga előtti napig jelzi a vizsgahelynek. Halasztott vizsga vizsgadíja semmilyen körülmények között – még részben sem – igényelhető vissza.

Vizsgahalasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható. A halasztási kérelem (nyomtatvány) letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak teljes vizsgáját halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra. Külön az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész, továbbá egyes készségek halasztására nem jogosult. A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A vizsga helyének és időpontjának megváltoztatása

A vizsgázó általában nem változtathatja meg a vizsga helyét, ha a jelentkezését már elfogadták. Kivételesen indokolt esetben az átadó és a fogadó vizsgahely megállapodhat a vizsgahely megváltoztatásáról legkésőbb a jelentkezési határidőt követő második munkanapig. Ezen határidőn túl a vizsga helyének megváltoztatása csak vizsgahalasztással oldható meg.

A vizsga nyelvének, szintjének illetve típusának megváltoztatása

A vizsgázónak saját kérésére lehetősége van a vizsga nyelvét, szintjét illetve típusát megváltoztatni legkésőbb a jelentkezési határidőt követő négy munkanapon belül.

Jelentkezés több nyelvre vagy szintre

Az ECL vizsgarendszerben egy vizsgaidőszakon belül lehet jelentkezni különböző nyelvekből különböző szintre, viszont adminisztrációs-szervezési okokból nem lehet jelentkezni azonos nyelvből különböző szintekre, vagy különböző nyelvekből azonos szintekre.

VIZSGASZERVEZÉS

A vizsgák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos teendők részletes leírását a Vizsgaszervezői kézikönyv, valamint a vizsgahelyek Vizsgaanyag tárolási szabályzata és Vizsga lebonyolítási forgatókönyve tartalmazza.

A szóbeli vizsgáról minőségbiztosítási célból hangfelvétel készül. A Vizsgaközpont és a vizsgahelyek a hangfelvételeket bizalmasan kezelik, azok csak a Vizsgaközpont, illetve az OH NYAK számára monitorizálási célra használhatók.

SEGÉDESZKÖZÖK, HIBAJAVÍTÁS

Az ECL íráskészség feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Tematikus szótár nem használható. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szószedetek) használata tilos.

A többi készségből a vizsgázók a vizsgán semmilyen segédeszközt sem használhatnak a feladatok megoldásához. Esetleges jegyzeteiket, piszkozataikat is csak a kapott feladatlapra írhatják. Tilos bármilyen javítószalagot vagy javítófolyadékot használni az esetleges javításhoz, ezt kizárólag a feladat megoldásához használt tollal, áthúzással szabad végezni.

Azoknál a beszédértési és olvasáskészség feladatoknál, ahol nyitott kérdésekre kell válaszolni az elhangzott, ill. olvasott szöveg alapján, kerülendő a teljes mondatos válasz, helyette rövid, néhány szavas (általában 1-5 szó), nyelvileg pontos válasz adandó. A válasz célirányosan csak arra térjen ki, amire a kérdés vonatkozik, ne tartalmazzon felesleges, a válasz részét nem képező elemeket. Ha a válasz olyan elemeket tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott válasz hibásnak minősül. Az olvasáskészség feladatainál a felesleges elemeket tartalmazó bemásolt szöveg(rész) szintén hibás válasznak minősül. Ugyanezek a szabályok érvényesek a kiegészítős, vagy a megkezdett mondat befejezését kérő feladatokra is. Csak a zárójelbe tett és áthúzott megoldások nem tekintendők a helyes válasz részének.

Azoknál a feladatoknál, ahol egy megadott sablonba kell beírni az általában egy betűs választ (feleletválasztós, ill. párosítási feladatok), a sablonban történő minden javítás hibás megoldásnak minősül. Csak a végleges megoldást írják be a vizsgázók. Az értékelők nem veszik figyelembe a megoldó sablonba be nem írt megoldásokat. A dolgozat értékelésére szolgáló sablont üresen kell hagyni!

Amennyiben az íráskészség feladatok értékelése során fény derül arra, hogy a vizsgázó az internetről, vagy egyéb forrásból plagizál, másol szövegeket, ez vizsgacsalásnak minősül, ezért a Vizsgaközpont a vizsgázónak az adott vizsgarészben elért eredményét érvényteleníti (ld. még lejjebb).

VIZSGABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Valamennyi vizsgázónak hitelt érdemlő, érvényes fényképes dokumentummal (útlevéllel, jogosítvánnyal, személyi igazolvánnyal, tartózkodási engedéllyel) kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni.

A vizsgázók nem vihetnek a terembe, illetve a vizsga ideje alatt nem tarthatnak maguknál bekapcsolt mobiltelefont, semmilyen táskát, könyvet, jegyzetpapírt, felvevő készüléket vagy bármi egyéb nyomtatott, illetve kézzel írott anyagot. A vizsgázóknak minden piszkozati munkát is az ECL Vizsgaközpont által adott feladatlapokon kell elvégezniük. Szótár kizárólag az íráskészség feladatokhoz használható.

A vizsgázók fekete vagy kék tollal írják a feladatlapra végleges válaszaikat. A piszkozathoz ceruzát is használhatnak.

Egyetlen vizsgázó sem hagyhatja el a termet az írásbeli vizsgarészek befejezése előtt (kivéve egészségi okból). Ilyen esetben a vizsgázót a vizsgahely egy alkalmazottjának el kell kísérnie.

A vizsgázó késése

Ha a vizsgázó az 1-2. vizsgarésznél (olvasáskészség, íráskészség) az utasítások elmondása közben érkezik meg, még be lehet engedni a vizsgaterembe, de számára a vizsga időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a 3. vizsgarésznél (beszédértés) már elindították a hangfelvételt, egyetlen további vizsgázó sem léphet be a terembe.

Fegyelmezetlenség

A vizsgázók nem adhatnak át egymásnak anyagot vagy információt a vizsga alatt. A vizsgázók nem másolhatnak egymás feladatlapjáról, és semmilyen módon sem segíthetik egymást.

Ha bármilyen fegyelmezetlenség történik, a teremfelügyelőnek jelentenie kell annak részleteit a vizsgahely vezetőjének, sőt meg is szakíthatja a fegyelmezetlen vizsgázó(k) vizsgáját, ha úgy ítéli meg, hogy arra vizsgabiztonsági okokból vagy a többi vizsgázó nyugodt munkájának biztosíthatósága érdekében szükség van. Az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni.

ELJÁRÁS SZABÁLYTALANSÁG, FEGYELMEZETLENSÉG ESETÉN

A vizsgacsaláson rajtakapott vizsgázó, ill. bérvizsgázó által más nevében tett vizsga eredményét a Vizsgaközpont érvényteleníti, a csaló vizsgázót, ill. esetleges megbízóját a Vizsgaközpont egyszer s mindenkorra kizárja az ECL nyelvvizsga letételének lehetőségéből, és rendőrségi eljárást indíthat ellene. Ugyanezt az eljárást alkalmazza a Vizsgaközpont minden olyan esetben is, amikor a jelölt vizsgáját fegyelmezetlenség vagy nem megengedett segítség igénybe vétele miatt érvényteleníti.

VIZSGAEREDMÉNY, VIZSGABIZONYÍTVÁNY

A vizsgaeredmény közlése

A Vizsgaközpont minden vizsgázót a regisztráció megtörténtekor kapott hozzáférésekkel elérhető Vizsgázói oldalán értesíti a vizsgaeredményéről, továbbá külön e-mail-ben is jelzi a vizsgaeredmények megtekinthetőségét. Amennyiben a vizsgázó igényli, külön írásos kérésére, vizsgaeredményéről postai úton is tájékoztatja a Vizsgaközpont a jogszabályban előírt határidőn belül.

Nemzetközi és akkreditált bizonyítvány

A nyelvvizsga bizonyítványokat a Vizsgaközpont annak a vizsgahelynek küldi meg, ahol az ECL vizsga történt. A nyelvvizsga bizonyítványt a vizsgahely juttatja el a vizsgázóhoz.

Az ECL Vizsgaközpont által kiállított komplex nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt az kaphat, aki egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítményt ér el, és a készségekből elért eredmények átlaga minimum 60%. Írásbeli, ill. szóbeli nemzetközi részvizsga bizonyítványt kaphat az a vizsgázó, aki készségenként minimum 40%-os, összesen pedig legalább 60%-os eredményt ér el mind az írásbeli, mind a szóbeli részvizsga esetében. A komplex vizsgára jelentkezők közül azok számára, akik sikeresen teljesítik az egyik részvizsgát, automatikusan kiállításra kerül az írásbeli, ill. szóbeli nemzetközi részvizsga bizonyítvány.

Jelen szabályozás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egy vizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

A nemzetközi bizonyítvány hátoldalán megtalálható az egyes vizsgaszinteknek a KER követelményeivel összehangolt leírása. A nemzetközi bizonyítvány kétnyelvű, a célnyelv mellett angolul (angol vizsganyelv esetén franciául) is tájékoztatást ad a vizsgaeredményről.

A nemzetközi bizonyítvány mellé az akkreditált vizsganyelvekből csak azok a vizsgázók kapnak külön magyar államilag elismert (akkreditált) bizonyítványt, akik Magyarországon tettek sikeres vizsgát. Az államilag elismert (akkreditált) bizonyítványok kiállítására is a nemzetközi bizonyítványok kiállításának szabályai érvényesek.

Ha a vizsgázó bármely vizsganyelvből külföldi ECL vizsgahelyen tesz vizsgát, illetve bármely Magyarországon nem akkreditált nyelvből vizsgázik, számára sikeres vizsga esetén kizárólag nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt állítunk ki. A fenti esetekben szerzett nemzetközi bizonyítvány honosítási eljárás keretében honosítható az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál.

Felülvizsgálat, megtekintés

Ha a vizsgázó kifogással kíván élni a vizsgakörülmények miatt, akkor észrevételét közvetlenül az érintett vizsgarész után köteles megtenni. Kifogását írásban kell benyújtania, és azt a vizsgahely vezetőjének kell ott helyben átadnia.

A vizsgaeredmény internetes közlésétől számított 15 napon belül közvetlenül a Vizsgaközpontnak megküldendő felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet e-mail-ben/faxon és levélben is meg kell küldeni az ECL Vizsgaközpontnak. Amennyiben a vizsgázó dolgozata újraértékelését kéri az írásos kérelemhez csatolni kell az újraértékelési díj befizetését igazoló bizonylatot. Ennek hiányában a Vizsgaközpont nem értékeli újra a vizsgázó teljesítményét. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül postán értesítjük a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati formanyomtatvány beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

A vizsgázó minden teljesítményét két értékelő értékeli. A vizsgaeredményeket a vizsgázói létszám függvényében statisztikai és szakértői elemzéseknek vetjük alá. A statisztikai eredmények tükrében szükség esetén utólagos korrekciót végzünk. A korrekció során a nem megfelelő működésű itemeket semlegesítjük, az érintett itemek pontértékét minden vizsgázónak válaszától függetlenül odaítéljük.

Az ECL Vizsgaközpont az adott dolgozat értékelésébe korábban részt nem vett harmadik értékelőt von be a felülvizsgálati kérelmek elbírálásába, akik az általuk képviselt nyelvből javaslatot tesznek a Vizsgaközpont vezetőjének döntése meghozatalához.

A vizsgázó (ill. kiskorúak esetében törvényes képviselője) írásban teljesített nyelvvizsga- feladatát, a feladat megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A vizsgázó jogosult továbbá szóbeli teljesítményének értékelését, ill. a szóbeli vizsgáján készült hangfelvétel önálló témakifejtési részét meghallgatni. A megtekintéshez és a meghallgatáshoz rendelkezésre álló idő 45 perc.

A megtekintés, ill. a meghallgatás a vizsgázóval előre egyeztetett időpontban, az ECL Vizsgaközpontban (Pécs) konzultációval összekötve történik a helyszínen fizetendő konzultációs díj ellenében.

A megtekintési, ill. meghallgatási formanyomtatvány letölthető a www.ecl.hu honlapról, és a vizsgaeredmények internetes közlésétől számított 15 napon belül adható be.

Hibás bizonyítványok javítása, másodlat kiállítása

Az OH NYAK csak egy évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány újranyomását végzi a rontott bizonyítvány előzetes megküldésével, de csak abban az esetben, ha a hiba a vizsgázó nevében van (ez alól kivétel ha a második keresztnév hiányzik – ekkor is csak hatósági igazolást kap a vizsgázó). Minden más esetben ún. hatósági igazolást állít ki az OH NYAK a javított vagy kiegészített adattal.

Az elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány helyett az OH NYAK másodlatot (hatósági igazolványt) állít ki. Ehhez szükség van a vizsgázó személyi adataira és a nyelvvizsga adataira: nyelv, szint, fok, dátum, Vizsgaközpont. Ezt kérheti a vizsgázó postai levélben vagy az info@nyak.hu e-mail címen is a szükséges adatok megadásával.

Az ECL Vizsgaközpont megsemmisült vagy elveszett nemzetközi ECL vizsgabizonyítvány pótlására eljárási díj ellenében másodlatot állít ki. A másodlat-kiállítási kérelmet közvetlenül az ECL Vizsgaközponthoz kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az eljárási díj átutalásáról vagy befizetéséről szóló igazolást. A formanyomtatvány beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Az újranyomás, ill. a másodlat kiállításának esetleges költségeit a tévesztő fél fizeti. Az eljárás díja:

  • csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 2.000.-Ft
  • csak az államilag elismert bizonyítvány újragyártása esetén 3.000.-Ft
  • az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 5.000.-Ft

2018.02.27.

– forrás: www.ecl.hu

ECL Vizsgaszabályzat Letöltés